Hospodaření obce

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Zastupitelstvo obce Chářovice projednalo a schválilo na svém zasedání dne 27.12.2016 v souladu § 13 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium na rok 2017 a to ve výši 1/12 výdajů uskutečněných v roce 2016, přičemž údaj týkající se 1/12 bude vycházet ze sestavy FIN 2-12 M k 31.12.2016, řádek číslo 4240. Rozpočtové provizorium nabývá platnosti od 1.1.2017 a je platné až do schválení rozpočtu roku 2017 zastupitelstvem obce, přičemž rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Rozpočet 2017

Schválený rozpočet obce na rok 2017

 

 Rozpočtová opatření 2017

 

pata2.png