Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v r. 2017

se uskuteční v pátek 20.10.2017 (hlasovat se bude od 14:00 hod. do 22:00 hod.) a v sobotu 21.10.2017 (hlasovat se bude od 8:00 hod. do 14:00 hod.) Sčítání hlasů proběhne v sobotu 21.10.2017 ihned po uzavření volebních místností. V Chářovicích proběhne hlasování v 1 volebním okrsku, tj. budova Obecního úřadu Chářovice, číslo popisné 4.

Voličem do Poslanecké sněmovny je:

 • státní občan České republiky
 • který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 

Poznámka:

Ve volbách do Poslanecké sněmovny NEVOLÍ cizí státní příslušníci; právo volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan České republiky, který splňuje výše uvedené podmínky.

Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na zastupitelském úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí včas požádat (viz Harmonogram úkolů a lhůt). Hlasovat pak může na zastupitelském úřadě, kde je v seznamu voličů zapsán, nebo může u tohoto zastupitelského úřadu požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je pak možné hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky nebo v zahraničí. Pokud občan s ukončeným trvalým pobytem v České republice není zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, nemůže své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky stanovené příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stálého seznamu voličů není možné, neboť stálý seznam voličů vede obecní úřad podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí pouze pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle § 26 zákona o volbách do ZO.

Hlasování mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Možnost hlasovat na voličský průkaz

Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, a do výpisu ze stálého seznamu pro okrskovou volební komisi.

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

 1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 18. října 2017 do 16:00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu
 • v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

 

 1. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. v pátek 13. října 2017 do 16:00 hodin
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče* nebo
  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče.

 

POZOR: podle nové právní úpravy NELZE podat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče !!

 

* Úřední ověření podpisu voliče provádějí úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

 1. krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, újezdní úřady à při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.
 2. držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
 3. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.

 

Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář*. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

 

Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017, voličský průkaz

 • předá osobně voliči nebo
 • předá osobě, která se prokáže plnou mocí[1] s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
 • zašle voliči.

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci "svého" volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

 

 

 

[1] Plná moc opravňuje pouze k převzetí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o voličský průkaz. Dle názoru Ministerstva vnitra “jinou osobu nelze pověřit na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče k vyplnění žádosti o vydání voličského průkazu na obecním úřadě. Takováto osoba však může doručit na obecní úřad již vyplněnou žádost o vydání voličského průkazu jiného voliče s ověřeným podpisem voliče a být pověřena na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu k jeho vyzvednutí, a to ve lhůtě 7 dnů přede dnem voleb (pro listinné podání)“.

 

 

pata2.png