Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality > Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.října 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.října 2021Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021.

pátek 8. října 2021 budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hod., v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hod. Do Poslanecké sněmovny se volí ve 14 volebních krajích, kde se vybírá celkem 200 poslanců na dobu čtyř let. Volit může každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 18 let. Kandidovat může každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat

  • obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

 

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením na příslušný úřad dle místa trvalého pobytu do 1. října 2021

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad dle místa svého trvalého pobytu, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Kdy volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (nejdříve 23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

Dokumenty ke stažení:

Písemná  žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx