do roku 2006

Sbor dobrovolných hasičů

 SDH - založen roku 1928                           

V roce 2001 bylo založeno soutěžní družstvo žen. Protože v Chářovicích bylo žen, které by se mohly stát členkami družstva málo, byly přibrány ženy z okolí Chářovic.

Členky:  Havlíčková Kristýna , Hrušková Petra, Kubásková Eliška, Pazderová Alena, Sládková Marta, Slováčková Barbora  - Chářovice, Dvořáková Monika, Procházková Dana – Týnec,  Žižková Kristýna – Chrášťany, Vašáková Denisa – Bukovany.

Ženy hned v prvním roce soutěžení vyhráli soutěž okrskovou a postoupily do okresní.

Na okresní soutěži se umístnily na druhém místě.

 

Rok 2002

Kulturní akce: ples, pouťová zábava a posvícenská zábava.

Proveden sběr železného šrotu.

Družstvo žen se zúčastnilo okrskové soutěže v Peceradech, kde obsadilo první místo a postoupilo do okresního kola, které se konalo ve Vlašimi. V okresním kole ženy nedokončily útok a byly diskvalifikovány. V průběhu přípravy na soutěže došlo k výměně členek v družstvu – odešla Sládková Marta a přišla místo ní Dvořáková Růžena z Týnce nad Sázavou.

Družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže v Peceradech a obsadilo třetí místo. I z třetího místa postoupili muži do okresního kola. V okresním kole obsadili třinácté místo.V červenci se účastnili soutěže v Kájově, po nezdařilém útoku byli diskvalifikováni.

Valná hromada - účast 36 členů a 8 hostů. Předání stužek za věrnost, Václav Brejla za 40 let činnosti, Stanislav Kubásek za 40 let činnosti, Josef Vilímek za 40 let činnosti, Miloslav Žižka za 20 let činnosti.

 

Rok 2003

Kulturní akce: ples a posvícenská zábava.

28.6. 2003 se konala oslava 75. výročí založení sboru. Na hřišti byl proveden nástup zúčastněných sborů. Starosta obce p. Dvořák přednesl projev o historii sboru. Pak probíhaly soutěže v požárním sportu – běh na 100 m s překážkami a požární útok.

Zúčastněná družstva:

- muži: Chářovice, Podělusy, Ouštice, Bystřice, Týnec, Bukovany starší, Bukovany mladší a Krusičany

- ženy: Chářovice, Břežany a Úročnice.

Proveden úklid okolo hřiště, oprava plotů na hřišti, sběr železného šrotu.

Družstvo žen na okrskové soutěži ve Václavicích obsadilo první místo a postoupilo do okresního kola ve Vlašimi. Tam po nezdařilém požárním útoku bylo diskvalifikováno.

Muži na okrskové soutěži obsadili první místo a postoupili do okresního kola. V okresním kole byli pátí.

Valná hromada - účast 29 členů a 8 hostů. Z funkce starosty sboru odstupuje p. Mensa Pavel a z funkce hospodáře odstupuje p. Brejla Václav. Starostou sboru je zvolen Kubásek Slavomír a hospodářem Kubásková Eliška.

 

Rok 2004

Kulturní akce: ples a pouť, posvícenská zábava se nekonala, protože byla zavřená hospoda U Pazderů.

Byl proveden sběr železného šrotu, odvoz a spálení větví z ořezaných topolů.

Okrskové soutěže v Bukovanech se zúčastnilo družstvo žen i mužů. Obě družstva vyhrála a postoupila do okresního kola ve Vlašimi. Ženy obsadily v okresním kole 11. místo. Muži vybojovali 3. místo.Toto umístnění je vzhledem k velké konkurenci velmi dobré a dá se zařadit mezi historické úspěchy našeho sboru v těchto a podobných soutěžích.

Valná hromada - účast 20 členů a 7 hostů. Předání stužek za věrnost – Krajánek Petr za 20 let činnosti, Mensa Ladislav ml. za10 let činnosti a Kubásek Ladislav ml. za 10 let činnosti. Proběhly volby do výboru SDH Chářovice na volební období 2005 až 2010. Zvolení členové.

Slavomír Kubásek: starosta sboru, referent prevence

Pilát Martin: zástupce velitele, náměstek starosty SDH

Štěpán Roman: velitel

Žižka Jaroslav ml.: strojník

Štěpánová Petra: jednatel

Kubásková Eliška: hospodář, referent žen

Papež Jaroslav ml.: referent materiálně technický

Mensa Ladislav ml.: člen výboru

Kalaš Ladislav: předseda kontrolní a revizní rady

Žižková Kristýna: členka kontrolní a revizní rady

Minařík Jaroslav: člen kontrolní a revizní rady

 

Rok 2005

Kulturní akce: ples, pouťová a posvícenská zábava. Hostinec U Pazderů je stále zavřený, hasiči si jej na každou akci zapůjčují od majitele, pana Pazdery, a vše si zajišťují sami, včetně točení piva a prodeje tvrdého alkoholu.

Brigáda žádná.

Družstvo žen i mužů se zúčastnilo okrskové soutěže, která se konala opět v Bukovanech.

Obě družstva obsadila první místo a postupovala do okresního kola. Mužům se v okresním kole nepovedl požární útok, odpojila se proudnice od hadice C, a skončili na 16. místě. Ženy se okresního kola nezúčastnily z důvodu onemocnění některých členek družstva.

Valná hromada - účast 25členů a 2 hosté.

Předání stužek za věrnost – Kalaš Ladislav 30 let, Pazdera Milan 30 let, Kubásek Slavomír 30 let a Štěpán Roman 10 let.

V letošním roce se konalo ve Struhařově 19. března shromáždění delegátů okresu Benešov. Na tomto shromáždění proběhly volby starosty okresního sdružení SDH na volební období 2005 – 2010. Velkou většinou hlasů byl zvolen p. Josef Páv z SDH Jezero, který tuto funkci vykonával již v několika předešlých volebních obdobích. Za SDH Chářovice se shromáždění zúčastnil Slavomír Kubásek.   

 

Rok 2006

Kulturní akce: Ples, pouťová a posvícenská zábava.

Brigády: vyřezání náletů v okolí požárních nádrží, hrabání listí v okolí návsi.

Sběr železného šrotu za účelem získání finančních prostředků.

OÚ Chářovice zakoupil přívěsný vozík za osobní automobil na přepravu stříkačky PPS 12 a jejího příslušenství. Vozík nahradí stávající, který není podle nových předpisů schválen pro provoz na veřejných komunikacích.

Okrsková soutěž se konala ve Václavicích. Družstvo žen i mužů obsadilo první místo. Muži se zúčastnili okresního kola ve Vlašimi. Obsadili 9. místo. Ženy se okresního kola nezúčastnily, protože některé z nich odjely na dovolenou.

Valná hromada - účast 28 členů a 2 hosté.

Předání stužek za věrnost – Papežová Marie 20 let, Dvořák Jiří st. 40 let, Papežová Hana 20 let a Papež Luděk 20let.

V letošním roce bylo odhlasováno na shromáždění starostů SDH okresu Benešov zvýšení členských příspěvků z 50,-- Kč na 100,-- Kč. Tyto příspěvky jsou v celé výši odevzdávány okresnímu sdružení hasičů v Benešově.

V roce 2006 se několik našich členů zúčastnilo zásahů v obci. První byl v měsíci březnu. U stavidla rybníka nad vsí byl ucpaný přepad a při jarním tání hrozilo přelití hráze a její následné promletí a protržení. Stavidlo, které bylo celé pod vodou museli hasiči z lodi nejdřív najít a pak háky přepad vyčistit. Následně byl upouštěn rybník pod Pazderovi.

Druhý zásah byl v červenci, při začínajícím požáru rodinného domu č.p. 20. Naši členové pomáhali majitelům domu s hašením krovů zapálených bleskem. Vše se podařilo uhasit do příjezdu profesionálních hasičů.

 

 

SDH má příjmy ze sběru železného šrotu a z plesu - hlavně díky tombole. Příjmy z pouťové a posvícenské zábavy jsou minimální.

Výdaje – pohoštění na valných hromadách, startovné na soutěžích, nákup dárkových balíčků členům při životních jubileích 50, 60 atd., a věnce nebo kytice při úmrtích členů sboru. V roce 2005 bylo zakoupeno 8 ks horolezeckých helem, které jsou povinné při požárním sportu. V roce 2005 jsme koupili volejbalový a kopací míč.

Stříkačka PPS 12, hadice a další příslušenství je majetkem obce. Členové SDH jej udržují a v případě potřeby ho používají. OÚ Chářovice zakoupil také pracovní oblečení pro ženy i pro muže.

 

 

 

Seznam členů – rok 2001

Brejla Václav, Čečil Martin, Čečil Josef, Dvořák Jiří st., Dvořák Jiří ml., Dvořáková Monika Týnec, Havlíčková Kristýna, Hrušková Petra, Kalaš Ladislav, Krajánek Tomáš, Krajánek Petr, Kubásek Roman, Kubásek Ladislav ml., Kubásek Jaroslav, Kubásek Stanislav, Kubásek Slavomír, Kubásková Eliška, Kubásková Hana, Mensa Ladislav, Mensa Pavel, Minařík Jaroslav, Opletal Štěpán, Papež Jaroslav st., Papež Jaroslav ml., Papež Luděk, Papežová Marie, Pazdera Milan, Pazderová Alena, Pilát Martin, Procházka Milan Týnec, Procházková Dana Týnec, Sládková Marta, Slováčková Barbora, Svoboda Jaromír, Šebek Josef Chleby, Škvor Martin, Štěpán Roman, Štěpán Jaroslav, Štěpán Miroslav Týnec, Vašáková Denisa Bukovany, Vilímek Josef, Žižka Jaroslav st., Žižka Jaroslav ml., Žižka Miloslav., Žižková Kristýna Chrášťany.

 

Seznam členů – rok 2002 změny proti r. 2001

Přistoupili - Dvořáková Růžena Týnec, Wittner Michal Týnec, Zazvonilová Aneta          Týnec

Vystoupili - Opletal Štěpán, Šebek Josef Chleby

 

Seznam členů – rok 2003 změny proti r. 2002

Přistoupil - Pádivý Milan

 

Seznam členů – rok 2004 změny proti r. 2003

Přistoupili - Fikeisová Karolína, Křehlík David Praha, Mensová Dana, Žižková Dana Chrášťany

Vystoupili - Pazderová Alena, Zazvonilová Aneta Týnec, Wittner Michal Týnec

 

Seznam členů – rok 2005 změny proti r. 2004

Přistoupili – Höhn Miroslav

Vystoupili - Kubásek Roman, Vašáková Denisa Bukovany                           

 

 

 

 

 

pata2.png