rok 2007

Stručně z činnosti SDH Chářovice v 1. – 8. měsíci 2007

 

      Naší první akcí v letošním roce byl hasičský ples, který se konal 20.1.2007. Plesu se zúčastnilo kolem 60 lidí. K tanci a poslechu hrál Týnecký band. V tombole se díky sponzorům a občanů Chářovic sešlo dost zajímavých cen.

      V měsíci únoru dvě členky našeho sboru úspěšně absolvovaly zkoušky rozhodčích pro požární sport.

      V druhé polovině dubna se začala naše soutěžní družstva připravovat na soutěžní sezónu v požárním sportu. V jarních měsících se přihlásilo do sboru několik mladíků, a proto se mohla sestavit dvě soutěžní družstva mužů. Družstvo žen posílila také jedna nová členka. Družstva se připravovala velmi svědomitě, o čemž svědčí dosáhnutá umístění na Okrskové soutěži v Peceradech.

      Družstvo mužů A) složené ze zkušených členů obsadilo 1. místo. Družstvo mužů B) sestavené z nových členů, doplněné několika zkušenými závodníky obsadilo pěkné 4. místo. Ženy neměly na našem okrsku soupeřky, ale nenechaly nic náhodě a předvedly velmi pěkné výkony, které jim ženy z okrsku Benešov, který se soutěže také zúčastnil, mohly jen závidět.

     12.5.2007 jsme pořádali pouťovou zábavu. Na ní přišlo asi 50 lidí a k tanci a poslechu hrála Narexanka.

      Družstvo žen a mužů postoupilo do okresního kola požárního sportu, a tak se dále na tuto soutěž připravovali. Okresní soutěž mužů se konala ve Vlašimi 9.6.2007. Našemu družstvu se nevydařilo 1. kolo soutěže, 100 m s překážkami. Vše bylo napraveno ve druhém kole. Štafety 4x100 m byly zaběhnuty na solidní úrovni a útok patřil také mezi ty lepší. V celkovém pořadí bylo dosaženo velmi pěkného 5. místa.

     Ženy jely na Okresní soutěž o den později, tj. 10.6.2007. Soutěž pro ně nezačala moc dobře, protože při zkoušení přeskoku jedné z překážek se jedna závodnice zranila tak, že musela být odvezena do nemocnice. Nejprve to vypadalo, že ženy ze soutěže odstoupí, ale po prodiskutování všech pro i proti v soutěži zůstaly. První disciplinu 100 m s překážkami zvládly obstojně. Druhou disciplinu štafetu 4x100 m zvládly také dobře. Na tuto disciplinu jsme měly jenom jedno družstvo a děvčata nesměla udělat chybu, protože případně nesplnění disciplíny by znamenalo konec v celé soutěži. Při požárním útoku došlo k malému zaváhání, ale některá z dalších družstev měla s touto disciplinou  potíže, a tak ženy celkově obsadilo velmi pěkné 5 místo.

     Při dětském dnu v Chářovicích, který pořádal Obecní úřad jsme zajišťovali občerstvení přítomných.

     7.7.2007 se družstvo mužů sestavené ze začínajících členů a doplněné o starší členy zúčastnilo soutěže Břežanský fofr. Šlo hlavně o to, aby začínající členové získávali nové zkušenosti ze soutěží. Požární útok měli nejlepší ze všech zúčastněných, ve štafetě, která byla specielně připravená pro tuto soutěž byli druzí. V celkovém hodnocení bylo dosaženo 2. místa.

     V tomto období jsme se sešli na dvou  členských schůzích a proběhla jedna schůze výborová.

     To je vše z naší dosavadní činnosti v letošním roce.

 

 

 

Zpráva o činnosti SDH Chářovice za rok 2007

 

    V letošním roce do našeho sboru přistoupilo 7 nových členů – Kubásková Ivana, Höhn David, Husák Petr, Kubásek Jan, Pádivý Milan, Svoboda Jan a Žížala Jaroslav. K dnešnímu dni máme 52 členů, z toho: 14 žen a 38 mužů.

    V letošním roce jsme uskutečnili 2 schůze výborové, 3 schůze členské a  Výroční  valnou hromadu. Naši zástupci navštěvují okrskové schůze a schůze a školení svolané okresním sdružením hasičů Benešov.

     Výčet další činnosti začnu tím, co se nám nedaří, je to rozdělení vycházkových uniforem a přestavba vozíku pro převoz stříkačky  PPS 12 a jejího příslušenství. 

     Kulturní akce jsme uspořádali tři. Hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu. Plesu se zúčastnilo okolo 60 lidí. K tanci a poslechu hrál Týnecký band. V tombole se díky sponzorům a občanům Chářovic sešlo dost zajímavých cen. Ples byl díky tombole ziskový. Druhou kulturní akcí byla pouťová zábava. Hrála Narexanka, přišlo asi 50 lidí. Třetí akcí byla posvícenská zábava. Přišlo téměř sedmdesát lidí a hrála také Narexanka. Pouťová a posvícenská zábava byla mírně prodělečná a bylo by dobré uvažovat o zdražení buď vstupného, nebo zvýšení cen prodávaných nápojů.  Dále jsme zajišťovali občerstvení přítomných na dětském dnu, který pořádal OÚ Chářovice.

    V únoru Kristýna Čečilová a Eliška Kubásková úspěšně absolvovaly zkoušky rozhodčích pro požární sport.

    Nejvíce času bylo věnováno přípravě na soutěže v požárním sportu. Díky tomu že do sboru přistoupilo dost mladíků, mohla se sestavit dvě požární družstva mužů. Pro okrskovou soutěž v Peceradech    v družstvu A nastoupili: Roman Štěpán, David Křehlík, Ladislav Mensa, Milan Pádivý, Martin Pilát a Jaroslav Žižka. Družstvo B tvořili: Miroslav Höhn, David Höhn, Petr Husák, Jan Kubásek, Pavel Mensa, Miroslav Pádivý a Jaroslav Žížala. Družstvo žen se okrskové soutěže zúčastnilo ve složení: Eliška Kubásková, Monika Dvořáková, Růžena Dvořáková, Karolína Fikeisová, Ivana Kubásková, Dana Mensová a Dana Žižková. Družstva se připravila na soutěž velmi svědomitě, o čemž svědčí dosáhnutá umístění. Družstvo A mužů obsadilo 1. místo a družstvo B mužů 4. místo. Ženy neměly na našem okrsku soupeřky, ale nenechaly nic náhodě a předvedly velmi pěkné výkony, které jim ženy soutěžící v benešovském okrsku, který se soutěže také účastnil, mohly jen závidět. 

     Družstvo žen i družstvo  mužů postoupilo do okresního kola požárního sportu, proto se dále na tuto soutěž připravovali.  Okresní soutěž mužů se konala ve Vlašimi 9.6.2007. Družstvo mužů bylo na tuto soutěž sestaveno z družstva A i B. Našemu družstvu se nevydařilo 1. kolo soutěže, 100 m s překážkami.  Vše bylo napraveno ve druhém kole. Štafety 4x100 m byly zaběhnuty na solidní úrovni a útok patřil také mezi ty lepší. V celkovém pořadí bylo dosaženo velmi pěkného 5. místa.

     Ženy jely na okresní soutěž o den později, tj. 10.6.2007. V družstvu přibyla oproti původní sestavě Kristýna Čečilová. Soutěž pro ně nezačala moc dobře, protože při zkoušení přeskoku jedné z překážek se jedna závodnice zranila tak, že musela být odvezena do nemocnice. Nejprve to vypadalo, že ženy ze soutěže odstoupí, ale po krátké diskusi a zvážení všech pro i proti v soutěži zůstaly. První disciplinu, 100 m s překážkami, zvládly obstojně. Druhou disciplínu, štafetu 4x100 m, zvládly dobře. Na tuto disciplínu jsme měli jenom jedno družstvo a děvčata nesměla udělat chybu, protože případné její  nesplnění by znamenalo konec v celé soutěži. Při požárním útoku došlo k malému zaváhání, ale některá z dalších družstev měla s touto disciplínou potíže, a tak ženy celkově obsadily velmi pěkné 5. místo.

     7.7.2007 se družstvo mužů sestavené ze začínajících členů a doplněné o starší členy zúčastnilo soutěže „Břežanský fofr“. Šlo hlavně o to, aby začínající členové získali nové zkušenosti ze soutěží. Požární útok měli nejlepší ze všech zúčastněných, ve štafetě, která byla specielně připravená pro tuto soutěž byli druzí. V celkovém hodnocení bylo dosaženo 2. místa.

    V průběhu letošního roku jsme nakoupili 11 vycházkových uniforem.

    V podzimním období se naši členové účastnili brigád při úklidu obce, které pořádal OÚ Chářovice. Několik hodin bylo odpracováno při údržbě požární techniky a při úklidu požární zbrojnice.

   Všem, kteří se na jmenovaných akcích podíleli patří velké poděkování. Další poděkování patří OÚ Chářovice za finanční pomoc.

 

                                                                        Slavomír Kubásek

                                                            starosta SDH Chářovice   

 

 

Usnesení z VVH SDH Chářovice konané 8.12.2007

 

VVH SDH Chářovice projednala zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2007 a plán činnosti na rok 2008.

 

Na základě přednesených zpráv a diskuse shromážděných členů:

 

      1. Schvaluje

      zprávu o činnosti SDH Chářovice za rok 2007

      zprávu o hospodaření za rok 2007

      plán činnosti na rok 2008

 

       2. Ukládá

       výboru SDH:

       řídit se plánem činnosti na rok 2008

       zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou

       všem členům SDH:

       aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených plánem činnosti na rok 2008

 

 

 

 

pata2.png