rok 2008

 

PLÁN ČINNOSTI SDH CHÁŘOVICE NA ROK 2008

 

 

Udržovat techniku v akceschopném stavu

Účastnit se brigád pořádaných OÚ Chářovice

Uspořádat oslavu k 80. výročí založení našeho sboru

Ve spolupráci s OÚ Chářovice upravit pomník padlých

Účastnit se soutěží v požárním sportu

Pořádat kulturní akce

Pomáhat při kulturních akcích pořádaných OÚ Chářovice

Zajišťovat příjmy do pokladny SDH

 

Zpráva o činnosti SDH Chářovice za rok 2008

 

Vážené členky a členové sboru dobrovolných hasičů, vážení hosté.

 

      Na dnešní výroční valnou hromadu jsme se sešli proto, abychom zhodnotili téměř uplynulý rok 2008 a naplánovali činnosti pro rok následující.

     V letošním roce do našeho sboru přistoupil jeden člen, a to Bartůšek Josef. Celkem tedy máme 53 členů. V tomto roce jsme uskutečnili 3 schůze výborové, 3 členské a VVH. Naši členové navštěvovali okrskové schůze a shromáždění svolaná OVDH v Benešově.

     V letošním roce jsme neměli žádný požární zásah.

     Kulturní akce jsme uspořádali celkem čtyři. Jako první to byl ples, na který přišlo asi 80 hostů. Díky sponzorům a občanům Chářovic bylo v tombole dost zajímavých cen, proto skončil s větším ziskem. Další akcí byla pouťová zábava, na které byla jako již tradičně menší účast, a  proto skončila prodělkem.

     Oslavy 80. výročí založení našeho sboru probíhaly dne 28. června. Samotné oslavě předcházelo několik brigád, které se konaly ve spolupráci s Obecním úřadem Chářovice. Upravoval se pomník padlých, odklízely se panely ze hřiště, opravovaly ploty kolem hřiště a natírala vrata u garáží zbrojnice. Oslavy probíhaly na již uklizeném hřišti, kde jsme pořádali soutěž v požárním útoku a štafetu se džberovými stříkačkami. Soutěže se účastnilo 11 družstev mužů a 5 družstev žen. Zúčastněná družstva mužů: Chářovice A i B, Krusičany, Úročnice, Václavce A i B, Týnec n. Sáz., Zb. Kostelec, Břežany, Lešany a Pecerady. Zúčastněná družstva žen: Chářovice, Krňany, Lešany, Římovice a Úročnice. Na této soutěži byl veřejnosti představen materiál zakoupený z poskytnuté dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje. Profesionální hasiči z Benešova předvedli práci s výsuvným žebříkem. Večer k  poslechu a tanci hrál Týnecky Band.

       Poslední akcí v tomto roce byla posvícenská zábava, které se zúčastnilo také asi 80 hostů a skončila s finančním ziskem. Všem, kteří se na těchto akcích jakkoliv podíleli patří velké poděkování.

      Letos jsme kromě přípravy oslav 80. výročí založení našeho sboru, věnovali nejvíce času přípravě na okrskovou a okresní soutěž. Okrsková soutěž se konala v Úročnici dne 14. května, jela na ní dvě družstva mužů. Družstvo žen se soutěže nezúčastnilo z důvodu zranění jedné členky družstva. Družstvo mužů A ve složení: Štěpán Roman, Pilát Martin, Křehlík David, Mensa Pavel, Pádivý Milan, Mensa Ladislav a Kubásek Ladislav obsadilo 3. místo. Běh na 100 m překážek absolvovali muži  dobře, ale nevydařil se jim požární útok, zřejmě z důvodu technické závady. Půlspojky hadic byly opatřeny pojistkami proti rozpojení, ale k rozpojení hadice u rozdělovače přesto došlo.

      Družstvo mužů B ve složení: Höhn Miroslav, Husák Petr, Žížala Jaroslav, Pádivý Milan, Höhn David, Kubásek Jan a Bartůšek Josef  obsadilo 4. místo. Běh na 100 metrů překážek zvládli mladí muži dobře. Bohužel požární útok se jim z důvodu zamotání hadic také nevydařil. Tento problém byl nejspíše zapříčiněn tím, že družstvo má málo zkušeností ze soutěží. Je tedy třeba, aby družstvo mužů B pokračovalo ve své činnosti, a protože výkony družstva jsou dobré, lepší výsledky se určitě dostaví.

     Na okresní soutěž, která proběhla ve Vlašimi 7. června, jelo jedno družstvo složené z členů družstev A i B. Bylo obsazeno 12. místo. Na této soutěži jsme se přesvědčili o tom, že je nutné vylepšit soutěžní stříkačku, jinak nemáme na lepší umístění naději.

     5. července jsme navštívili soutěž v Břežanech. Ta se skládala z požárního útoku a netradiční štafety. Obsadili jsme 2. místo.

     V letošním roce se nám konečně podařilo nainstalovat držáky pro stříkačku PPS 12 a jejího vybavení do vozíku za osobní automobil. Tím jsme se stali částečně akceschopní. Dalším dluhem z minulých let bylo rozdělení vycházkových uniforem členům SDH. To se nám také z velké části podařilo splnit.

     Financování činnosti našeho sboru bylo z vlastních zdrojů, které tvořily příjmy ze zábav, plesu, sběru železného šrotu a z oslavy výročí. Dalším zdrojem příjmů byly dotace, které  jsme v letošním roce obdrželi celkem dvě, a to od Obecního úřadu v částce 34 tisíc korun a od Krajského úřadu ve výši 10 tisíc korun. Příspěvek od Krajského úřadu byl určen na nákup sportovního vybavení našeho sboru. Za přidělení obou dotací patří jejich poskytovatelům velké poděkování.

 

 

 

 

pata2.png