Drobečková navigace

Úvod > Volby 2019

Volby do Evropského parlamentu 24.5. - 25.5.2019

se uskuteční

 v pátek    24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

                                          a

 v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

V Chářovicích proběhne hlasování v 1 volebním okrsku, tj. budova Obecního úřadu Chářovice č.p. 4.

Přehled členských států EU

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království (ke dni vydání této metodiky krajského úřadu je Spojené království dosud členem EU), Španělsko, Švédsko.

Právo hlasovat na území České republiky do Evropského parlamentu (dále též “EP“) má:

  1. občan České republiky, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále) a

nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let

nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)

 

  1. občan jiného členského státu EU, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále) a

        nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let

        je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019)

        nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu z důvodu                ochrany zdraví lidu)

Upozornění:

Občané ČR, kteří se přestěhují  po 14. dubnu 2019, nemohou být zapsáni automaticky do seznamu voličů pro volby do EP v místě nového trvalého pobytu, ale pouze tehdy, předloží-li obecnímu úřadu do uzavření seznamu voličů pro volby do EPv (tj. 22. května do 16:00 hod.) potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu z místa původního trvalého pobytu (toto potvrzení může volič předložit i ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě trvalého pobytu).

Pokud je ve stálém seznamu voličů poznámka, že volič byl vyškrtnut z důvodu jeho zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, může se tento volič zúčastnit hlasování na území České republiky:

na základě předložení voličského průkazu vydaného zastupitelským úřadem nebo

volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí. Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, které volič předloží obecnímu úřadu do uzavření seznamu voličů pro volby do EP (toto potvrzení může volič předložit i ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě trvalého pobytu).

Obecní úřad zanese do seznamu občany jiných členských států EU, kteří jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů (dodatek stálého seznamu voličů vede obecní úřad pro volby do zastupitelstva obce pro voliče jiných členských států EU, kteří mají v obci trvalý nebo přechodný pobyt a požádali o zápis do dodatku pro volby do zastupitelstva obce) a nejpozději v neděli dne 14. dubna 2019 do 16:00 hodin osobně požádají obecní úřad o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (viz dále vzor žádosti o přenesení údajů). Musí být splněna podmínka, že trvalý nebo přechodný pobyt mají nejméně od 10. dubna 2019.

To znamená, že obecní úřad občany zapsané v dodatku automaticky nezapíše do seznamu voličů pro volby do EP, ale pouze na základě jejich žádosti o přenesení údajů z dodatku.

Při podání žádosti se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti. K žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů je třeba přiložit čestné prohlášení žadatele, které musí obsahovat státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a prohlášení, že žadatel bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Tyto údaje uvedené v čestném prohlášení jsou povinné, neboť jsou nezbytné pro zaslání oznámení komunikační centrále jiného členského státu.

Obecní úřad nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tedy 9. května 2019, informuje žadatele o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (§ 29 odst. 4 zákona o volbách do EP).

Obecní úřad zanese do seznamu voliče jiných členských států EU, kteří nejsou ani vedeni v DODATKU stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce, ani v minulosti nežádali o zápis do seznamu voličů ve volbách do Evropského parlamentu, které se konaly v roce 2004, 2009 a 2014, a nejpozději v neděli dne 14. dubna 2019 do 16:00 hodin osobně požádají obecní úřad, v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (viz dále vzor žádosti o zápis). Musí být splněna podmínka, že trvalý nebo přechodný pobyt mají nejméně od 10. dubna 2019.

Při podání žádosti se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti. K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP je třeba přiložit čestné prohlášení žadatele, které musí obsahovat státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a prohlášení, že žadatel bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Tyto údaje uvedené v čestném prohlášení jsou povinné, neboť jsou nezbytné pro zaslání oznámení komunikační centrále jiného členského státu.

Obecní úřad nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tedy 9. května 2019, informuje žadatele o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (§ 29 odst. 4 zákona o volbách do EP).

Obecní úřad zanese do seznamu voliče jiných členských států EU, kteří již byli na základě své žádosti zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2004, 2009 nebo 2014 a od té doby nepožádali o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňují podmínky pro výkon práva volit na území ČR.

Obecní úřad tyto osoby automaticky zapíše do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Na základě výše uvedeného informujeme voliče jiných členských států Evropské unie  o tom, že chtějí-li hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do nedělen dne 14. dubna 2019 do 16:00 hod. u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Žadatel by měl žádost vyplnit vždy latinkou. Žádost je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení žadatele.

Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis/přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vč. čestného prohlášení

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Obecní úřad může voličský průkaz VYDAT NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb tj. nejdříve 9. května 2019 a to

osobně voliči nebo

osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (plná moc se týká pouze PŘEVZETÍ voličského průkazu, nikoliv žádosti o voličský průkaz) anebo

voliči zašle na jím uvedenou adresu.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb

A) podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v pátek 17. května 2019 do 16:00 hodin, obecnímu úřadu; toto podání musí být

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče  nebo

v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žádost voliče musí obsahovat jeho jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (event. přechodného pobytu u cizince – občana EU), způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

 

B) osobně na obecním úřadu v místě svého trvalého pobytu do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tedy do 22. května 2019 do 16:00 hodin; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

Voličský průkaz vydává obecní úřad POUZE voliči, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu!!

Obecní úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě!!

Voličský průkaz může vydat i zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

 Vzor žádosti o voličský průkaz 

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21. 5. 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech. 

 

Vzhledem k tomu, že nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů, případně přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů, do seznamu voličů Evropského parlamentu, pro občany jiných členských států, kteří mají právo volit, připadá na 40. den přede dnem voleb, tj. 14. dubna 2019, zajistí Obecní úřad Chářovice službu dne 14. dubna 2019 od 8:00 – 16:00 hodin na telefonním čísle: 724 181 728.