Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Platné vyhlášky vydané obcí Chářovice Účinnost
10.12.2019
1.1.2022
1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 k zajištění udržování a ochraně veřejné zeleně na území obce 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 kterou se vydává Požární řád obce Chářovice  5.4.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu spádové mateřské školy  14.7.2017
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 15. 6. 2022
 OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky.pdf 15. 6. 2022
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Chářovice  31.5.2014 
Obecně závazná vyhláška č.1/2014 kterou se zrušuje OZV č.1/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.4.2014
pravidla pro užívání spolkové místnosti.pdf 1. 6. 2022
pravidla užívání altánu.pdf 24. 2. 2023